Wszystko o programie "Rodzina 500 plus"
znajdą Państwo w jednym miejscu
na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

www.mpips.gov.pl

- Aktualności
- Cyberbezpieczeństwo WAŻNE !

 

Komunikat dot. nowego okresu świadczeniowego

Informujemy, że rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy / zasiłkowy dla świadczeń
z Programu Rodzina 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

UWAGA !!!

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski

o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.

 

Świadczenie wychowawcze (500+) oraz fundusz alimentacyjny:
wnioski złożone w sierpniu 2017 r. wypłata nastąpi do 31.10.2017 r.
wnioski złożone we wrześniu 2017 r. wypłata nastąpi do 30.11.2017 r. wraz z nadpłatą za październik
wnioski złożone w październiku 2017 r. wypłata nastąpi do 31.12.2017 r. wraz z nadpłatą za październik
i listopad
wnioski złożone od listopada 2017 r. wypłata nastąpi do 31.01.2018 r.
przyznanie prawa od miesiąca złożenia wniosku

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
wnioski złożone w sierpniu 2017 r.    wypłata nastąpi do 30.11.2017 r.
wnioski złożone od września
do października 2017 r.
wypłata nastąpi do 31.12.2017 r. wraz z nadpłatą za listopad
wnioski złożone od listopada
do grudnia 2017 r.
wypłata nastąpi do 28.02.2018 r.
przyznanie prawa od miesiąca złożenia wniosku

 

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2016 z uwzględnieniem wszystkich zmian dochodowych jakie nastąpiły po roku 2016 (dot. sytuacji utraty oraz uzyskania dochodu).

 

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIA:


w formie papierowej:

 • pomieszczenie po byłym Komisariacie Policji w Radlinie przy ul. Ludwika Solskiego 15
 • pocztą tradycyjną

 

w formie elektronicznej:

 • za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie empatia.mpips.gov.pl (niezbędny tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - pz.gov.pl (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

 

NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW:

 

Nowe obowiązujące od 1.08.2017 r. wzory wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, dostępne są w zakładce Pliki do pobrania

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ

W PUNKCIE PO BYŁYM KOMISARIACIE POLICJI W RADLINIE:

 

Dzień tygodnia Godziny przyjmowania wniosków
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

 

UWAGA:
W okresach 7.08 - 18.08 oraz 4.09 - 15.09
obowiązywać będą rozszerzone godziny przyjęć wniosków tj

 

Dzień tygodnia Godziny przyjmowania wniosków
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 18:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 18:00
Piątek 7:30 - 14:00

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

(od 1 sierpnia 2017 r.)

 

 • konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
 • nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
 • nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
 • rozszerzenie katalogu dochodów o stypendia dla bezrobotnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • zmiana w katalogu dochodów utraconych i uzyskanych;
 • doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
 • zmiana terminu uchylenia świadczeń w przypadku uzyskania dochodu;
 • zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń;
 • osobiste stawiennictwo.

 

Informacja dla osób mających przyznane świadczenie wychowawcze ("Rodzina 500+")

Informujemy, że w pierwszym okresie działania programu "Rodzina 500+" świadczenie wychowawcze jest przyznawane do dnia 30 września 2017 r.

W związku z tym, istnieje konieczność złożenia przez osoby mające przyznane świadczenie wychowawcze nowego wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski te będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Informujemy również, że do programu "Rodzina 500+" można dołączyć w dowolnym momencie.

Program "Rodzina 500 plus" w Radlinie - FILM

Rodzina 500 plus w Radlinie - zapraszamy na film

Od jutra rusza program "Rodzina 500 plus".
Jak wyglądać będzie w Radlinie ?
Zapraszamy do obejrzenia filmiku.

Program "Rodzina 500 plus w Radlinie" - FILM

Infolinia dotycząca programu "Rodzina 500 plus"

Informujemy, że od dnia 1 marca 2016 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim funkcjonuje infolinia dotycząca programu Rodzina 500 plus.  Dzwoniąc pod wskazany poniżej numer będzie można uzyskać informacje na temat realizacji programu. Infolinia będzie działała w godzinach pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Numer infolinii: 32 20 77 005

Rodzina 500 plus - kompendium wiedzy

 1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe:
  800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
 5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
 8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
 9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
 11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
 12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
 13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
 14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
 15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
 16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
 17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie
 18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
 20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Ustawa "Rodzina 500 plus" podpisana

Informujemy, że ustawa wprowadzająca w życie program „Rodzina 500 plus” została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

W ramach programu rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Po publikacji w Dzienniku Ustaw obowiązywać będzie miesięczne vacatio legis. To czas, w którym samorządy przygotowywać się będą do obsługi programu. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Treść ustawy poniżej:

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 17.02.2016 r. (PLIK PDF)

Edycja: 19.02.2016 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Rozporządzenie - 19.02.2016 r. (PLIK PDF)

Rodzina 500 plus - pytania i odpowiedzi

Dla kogo?


Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.


Kryterium dochodowe


Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?
Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?
Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?
Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?
Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).


Jak otrzymać świadczenie (składanie wniosku, wypłata świadczeń)


Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w gminie. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Kiedy można złożyć wniosek?
Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.


Liczenie dochodu


Czy urzędnicy ośrodków pomocy społecznej będą mieli dostęp do informacji o dochodach Polaków, którzy wystąpią o 500 zł zasiłku na dziecko?
Gromadzenie danych o dochodach będzie odbywało się w ten sam sposób, jak w przypadku innych świadczeń. Dostęp do podstawowych informacji o dochodach gmina będzie miała jedynie w przypadku tych osób, które starają się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.


Status rodziny (samotni rodzice, rodziny patchworkowe, rozwód, adopcja, piecza zastępcza)


Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?
Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?
Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych?
Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?
Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Wydatkowanie świadczenia


Czy projekt zakłada kontrolę wydatkowania przyznanych środków?
Nie traktujemy polskich rodzin, jako rodziny patologiczne. Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba.
Projekt ustawy zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Urzędnicy pomocy społecznej z reguły wiedzą, gdzie mogą być problemy, sytuacje patologiczne w rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).

Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego?
Sama próba jego przeprowadzenia nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego do domu.
Przygotowywany przez MRPiPS projekt zawiera już przepisy dot. konsekwencji w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.


Inne


Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.