Druki na okres świadczeniowy / zasiłkowy 2017/2018

 

Świadczenie wychowawcze ("Rodzina 500+)

Formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
5. Oświadczenie wnioskodawcy do świadczenia wychowawczego (na pierwsze dziecko)
6. Oświadczenie wnioskodawcy do świadczenia wychowawczego (na drugie i kolejne dziecko)
7. Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
8. Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
9. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
6. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
7. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
8. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
9. Oświadczenie wnioskodawcy do świadczeń rodzinnych
10. Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
11. Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
12. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Fundusz alimentacyjny

Formularze na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
6. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
7. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
8. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów
9. Oświadczenie wnioskodawcy do funduszu alimentacyjnego
10. Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
11. Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
12. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Zasiłek pielęgnacyjny

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
2. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Świadczenie "Za życiem"

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Formularze na nowy okres zasiłkowy, zaczynający się 1 listopada 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
7. Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
8. Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
9. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

 

Druki na okres świadczeniowy / zasiłkowy 2016/2017

 

Świadczenie wychowawcze ("Rodzina 500+)

Formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
6. Oświadczenie wnioskodawcy do świadczenia wychowawczego (na pierwsze dziecko)
7. Oświadczenie wnioskodawcy do świadczenia wychowawczego (na drugie i kolejne dziecko)
8. Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
9. Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
10. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
6. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
7. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
8. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
9. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
10. Oświadczenie wnioskodawcy do świadczeń rodzinnych
11. Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
12. Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
13. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Fundusz alimentacyjny

Formularze na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
6. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
7. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
8. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
9. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów
10. Oświadczenie wnioskodawcy do funduszu alimentacyjnego
11. Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
12. Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
13. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
6. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
7. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
8. Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
9. Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
10. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
3. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Świadczenie rodzicielskie

Formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
2. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
6. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
7. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
8. Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
9. Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
10. Wniosek o przekazywanie świadczeń

 

 

 

Pozostałe pliki

 

Wolontariat

Formularz dla Wolontariusza
Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

 

Badania i statystyka: Problemy społeczne miasta Radlin

"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radlinie na lata 2016-2020" (2015)
"Program Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020" (2015)
"Program wychodzenia z bezdomności dla Radlina na lata 2016-2020" (2015)
"Program wspierania rodziny dla Radlina na lata 2016-2018" (2015)
Ankieta dot. zasobów i potrzeb mieszkańców Radlina (2004)
"Diagnoza problemów społecznych w Radlinie" (2004)
Mapa problemów społecznych w Radlinie (2005) jpg
"Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radlin do 2015 roku" (2005)
Tabele i wykresy
Mapa zasobów i potrzeb - raport o społeczności lokalnej miasta Radlin (2007-2009)

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Radlinie

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Radlina na lata 2010-2015 oraz inne pliki związane z pracą Zespołu dostępne są na stronie internetowej zi.radlin.pl Link

 

Statystyka - Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach (MPIPS-03-R)

MPIPS-03-R 2015
MPIPS-03-R 2014
MPIPS-03-R 2013
MPIPS-03-R 2012
MPIPS-03-R 2011
MPIPS-03-R 2010
MPIPS-03-R 2009
MPIPS-03-R 2008
MPIPS-03-R 2007

 

Statystyka - Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"

Dożywianie 2015
Dożywianie 2014
Dożywianie 2013
Dożywianie 2012
Dożywianie 2011
Dożywianie 2010
Dożywianie 2009
Dożywianie 2008
Dożywianie 2007

 

Statystyka - Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

SR-2015
SR-2014
SR-2013
SR-2012
SR-2011
SR-2010
SR-2009
SR-2008
SR-2007
SR-2006