Nieodpłatna Pomoc Prawna

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,


że od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie, przy ul. Solskiego 15

Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie

prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

realizując zadanie publiczne Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

w ramach projektu „PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

- punkt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie”.


Czynny codziennie w następujących godzinach:

 • poniedziałek: 12:30 - 16:30
 • wtorek: 12:30 - 16:30
 • środa: 9:00 - 13:00
 • czwartek: 12:30 - 16:30
 • piątek: 9:00 - 13:00

Numer telefonu: 32 4590279

Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej (LINK)

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Poradnictwo

Nieodpłatna pomoc prawna

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków
Powiatu Wodzisławskiego


Od stycznia 2016 r. na terenie całego kraju rozpoczęły działanie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które będą czynne od poniedziałku do piątku, co najmniej przez cztery godziny dziennie.

Informacje o punktach można znaleźć na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/.
System nieodpłatnej pomocy prawnej rozpoczął funkcjonować na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), która z początkiem nowego roku nakłada na powiat nowe zadanie. Na terenie powiatu wodzisławskiego działa 6 takich punktów, w tym jeden w Radlinie, Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie, przy ul. Solskiego 15. Prowadzenie w 2017 r. powierzone zostało Fundacji Togatus Pro Bono, wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany na terenie miasta, będzie czynny 4 godzinny dziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziele i święta). W punktach pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje porad udzielają prawnicy, którzy nie zawsze są adwokatami lub radcami prawnymi, co nie oznacza mniej fachowej porady. Osoby udzielające pomocy prawnej zgodnie z ustawą muszą wykazać się wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa.

Skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły wyłącznie osoby wymienione w ustawie. Paragraf 6 Rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy wymaga, aby osoby uprawnione były przyjmowane według kolejności zgłoszeń (Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, Dz.U. z 2015r, Poz. 2186), zatem nie będzie funkcjonował system zapisów. Każdy uprawniony, który zgłosi się w godzinach funkcjonowania punktu, zostanie przyjęty zgodnie z kolejnością.


Osoby uprawnione, które na podstawie przepisów ustawy na etapie przedsądowym będą mogły skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Osoby, które nie spełniają tych warunków zostaną zmuszone do udania się po pomoc do kancelarii.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest kancelarią. Osoby udzielające porad, ani organizacje prowadzące punkty nie mają możliwości reprezentowania stron przed sądami, ustawa nie daje nam również uprawnienia, aby sporządzać pisma procesowe. Możemy co najwyżej wręczyć projekt pisma w danej sprawie, ale już nie w procesie. Nasza rola polega głównie na informowaniu i wspieraniu osób uprawnionych w rozwiązywaniu swych problemów.


Pomoc prawna będzie polegała na:

 

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.Przedmiotowy zakres i dziedziny prawa nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • sprawy karne,
 • sprawy administracyjne,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • sprawy rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

System nieodpłatnej pomocy prawnej to kolejny krok w stronę osób potrzebujących wsparcia w zakresie różnorodnych gałęzi prawa. Jednak ustawa, chociaż rozwiązuje problem braku dostępu do informacji prawnej sporej grupy osób, nie obejmuje wszystkich potrzebujących. Należy pamiętać, aby na rozmowę przynosić dokumenty związane z problemem, którego dotyczy sprawa, a przede wszystkim z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli:

 • dowód tożsamości,
 • decyzja, na mocy której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ważna Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej jest czynny w następujących godzinach:

 

 • poniedziałek: 12:30 - 16:30
 • wtorek: 12:30 - 16:30
 • środa: 9:00 - 13:00
 • czwartek: 12:30 - 16:30
 • piątek: 9:00 - 13:00


Co zrobić mogą ci, których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z adwokata lub radcy prawnego, ale nie kwalifikują się do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w punktach rozsianych po całej Polsce?


Można próbować szukać innej organizacji, ale w sytuacji ograniczonych środków dla organizacji pozarządowych na poradnictwo nie wiele z nich zajmuje się świadczeniem nieodpłatnej pomocy. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak wziąć sprawy w swoje ręce.

To oznacza, że przede wszystkim nie można bagatelizować spraw urzędowych. Musimy pamiętać, aby:

 • odbierać zawiadomienia,
 • otwierać każde pismo, które wysłane zostało z urzędu lub sądu,
 • stawiać się na sprawy w sądzie,
 • odpisywać na pozwy i wyrażać swoje zdanie w piśmie skierowanym do organu (sądu, urzędu, instytucji), który wysłał pismo,
 • dołączać dowody i załączniki na potwierdzenie swego zdania (faktów, z których wywodzimy skutki prawne),
 • pisać pisma oznaczając numer sprawy, datę i zaopatrując je w swój podpis,
 • pamiętać o opłaceniu sprawy, albo złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • nakleić na kopercie tak zwaną "zwrotkę" - znaczek na list będzie wówczas droższy, ale będziemy mieć pewność, że nadawca odebrał pismo, a mu otrzymamy potwierdzenie tego faktu w postaci zwrotu "zwrotki",
 • żądać odpisów wyroku,
 • żądać uzasadnienia wyroku – tylko wówczas możemy odwołać się od wyroku sądy cywilnego,
 • pamiętać o terminach!


Generalnie – w Polsce czas na odwołanie się od wyroku sądu lub decyzji administracyjnej wynosi 14 dni kalendarzowych, gdy koniec terminu wypada w święto, termin upływa następnego dnia.
Terminy na wniesienie zażalenia wynoszą jednak tylko 7 dni.
Po upływie tego terminu następuje uprawomocnienie się wyroku lub decyzji i z reguły bardzo trudno jest później cokolwiek zrobić w sprawie.
Najważniejsze jest jednak, aby nie lekceważyć pism i wezwań. Jeżeli nie zgadzamy się z treścią pisma, reagujemy niezwłocznie i w formie pisemnej. Jeżeli treść pisma nie będzie jasna, a nie mamy możliwości (czasu, czy środków finansowych, aby skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, czy adwokata, zawsze można próbować zwrócić się o pomoc chociażby do sąsiada. Pamiętajmy, że rozmowy telefoniczne do instytucji nie odnoszą z reguły żadnego skutku, gdyż po drugiej stronie słuchawkę trzyma wyłącznie pracownik. Pamiętajmy też, aby nasze twierdzenia, czy żądania w pozwach/wnioskach  popierać dowodami i załącznikami.